Cirsmu stigošana

Cirsmu stigošana ir nepieciešama, ja mežu cērt galvenajā vai rekonstruktīvajā cirt, iezīmējot nākamās cirtes robežas un sagatavojot teritoriju turpmākajiem mežsaimniecības darbiem. Cirsmas robežai ir jābūt skaidri redzamām un iezīmētām dabā ar krāsu, lenti vai stigu. Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par to, lai atzīmes dabā būtu atrodamas arī pēc cirtes izpildes un cirsmu robežas atbilstu Valsts meža dienestā iesniegtajai skicei.

Precīzi veikta stigošana palīdzēs mežzinim salīdzināt cirsmas skici ar situāciju dabā un paātrināt ciršanas apliecinājuma saņemšanu

Stigošana iezīmēs precīzas robežas dabā, norobežojot izcērtamo platību no blakusesošajiem nogabaliem

Mežizstrādes veicēji viegli orientēsies cirsmā, izstrādājot tikai konkrēto koku sastāvu.

Interesējaties par stigošanu?

Atstājiet kontaktus un mēs ar jums sazināsimies!

  Biežāk uzdotie jautājumi